×

ભરતી નિયમો

ક્રમ સંવર્ગની યાદી /નામ ભરતી નિયમો ખાતાકીય પરીક્ષા
નિયમો
પૂર્વસેવા તાલીમાંત
પરીક્ષા નિયમો
જોબચાર્ટ
અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વર્ગ-૩)
સ્ટાફ નર્સ(વર્ગ-૩)
લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન (વર્ગ-૩)
કમ્પાઉન્ડર (વર્ગ-૩)
હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)
નાયબ હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)
આંકડા મદદનીશ (વર્ગ-૩)
સંશોધન મદદનીશ (વર્ગ-૩)
મુખ્ય સેવિકા(વર્ગ-૩)
૧૦ વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત) (વર્ગ-૩)
૧૧ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) (વર્ગ-૩)
૧૨ વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર ) (વર્ગ-૩)
૧૩ સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક જુનીયર ગ્રેડ (વર્ગ-૩) -
૧૪ ગ્રામ સેવક (વર્ગ-૩)
૧૫ નાયબ ચીટનીશ (વર્ગ-૩)
૧૬ ગ્રામ પંચાયત મંત્રી (વર્ગ-૩)
૧૭ જુનીયર ક્લાર્ક (વર્ગ-૩)
૧૮ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ-૩)
૧૯ મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ-૩)
૨૦ તલુકા વિકાસ અધિકારી(વર્ગ - ૨)
૨૦ પશુ ધન નિરીક્ષક ,વગૅ-૩
૨૧ દિવ્યાંગ ઉમેદ્વારો માટે ના નિયમો
૨૨ ગુજરાત પંચાયત સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો-૧૯૯૮
૨૩ નાયબ ચીટનીશ (રાજય સેવા)