×
પ્રકાશનો | પંચાયત વિભાગ

પ્રકાશનો

ગુજરાત પંચાયત એકટ

Click Here

ગુજરાત પંચાયત એકટ

Click Here

GPDP-યુઝર મેન્‍યુઅલ ૨૦૧૯-૨૦

Click Here

GPDP-બુકલેટ ૨૦૧૯-૨૦

Click Here