×
આંતરિક ગેલેરી | પંચાયત વિભાગ
  • હોમ
  • આંતરિક ગેલેરી

આંતરિક ગેલેરી

Album:
વિકાસ કમીશનર કચેરી (વિકાસ કમીશનર કચેરી)
01.jpg
ગોધરા કલેકટર કચેરી ખાતે આયોજિત વિધવા સહાય હુકમ વિતરણ કાર્યક્રમ માં બંધારણ આમુખ નું વાંચન (ગોધરા કલેકટર કચેરી ખાતે આયોજિત વિધવા સહાય હુકમ વિતરણ કાર્યક્રમ માં બંધારણ આમુખ નું વાંચન )
02.jpg
ગોધરા કલેકટર કચેરી ખાતે આયોજિત વિધવા સહાય હુકમ વિતરણ કાર્યક્રમ માં બંધારણ આમુખ નું વાંચન (ગોધરા કલેકટર કચેરી ખાતે આયોજિત વિધવા સહાય હુકમ વિતરણ કાર્યક્રમ માં બંધારણ આમુખ નું વાંચન )
03.jpg
જી. લેકવાડા (જી. લેકવાડા)
04.jpg
જી. લેકવાડા (જી. લેકવાડા)
98.jpg
શ્રી. ડી . એ . શાહ , આઈ. એ . એસ., માન. અધિક વિકાસ કમિશનર , રીના અધ્યક્ષ થાણે , બંધારણ દિવસે યોજાયેલ ખાસ ગ્રામસભા ,ધામીજ ,ગાંધીનગર (શ્રી. ડી . એ . શાહ , આઈ. એ . એસ., માન. અધિક વિકાસ કમિશનર , રીના અધ્યક્ષ થાણે , બંધારણ દિવસે યોજાયેલ ખાસ ગ્રામસભા ,ધામીજ ,ગાંધીનગર )