×
સંપર્ક | પંચાયત વિભાગ

સંપર્ક

શ્રી અમરેન્દ્ર કુમાર રાકેશ, આઈ.એ.એસ

શ્રી અમરેન્દ્ર કુમાર રાકેશ​
આઈ.એ.એસ

હોદ્દો : અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી (પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ)
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૧
ફેક્ષ​ નંબર​ : ૨૩૨-૫૨૦૫૫
મોબાઇલ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ :secprh@gujarat.gov.in

પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

સરનામુ : બ્લોક નં. ૮, ત્રીજો માળ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત

ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૧

ઇ-મેલ : secprh@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ : www.panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag

શ્રી એમ. જે. ઠક્કર, આઇ.એ.એસ.

શ્રી એમ. જે. ઠક્કર
આઈ.એ.એસ

હોદ્દો : વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી)
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૪૦૬૮,૫૪૦૬૯
ફેક્ષ​ નંબર​ : ૨૩૨-૫૨૦૫૫
મોબાઇલ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ :commi-prh@gujarat.gov.in

વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી

સરનામુ : ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્‍લોક નં. ૧૬/૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત

ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૪૦૬૮,૫૪૦૬૯

ઇ-મેલ : commi-prh@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ : www.panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, આઇ.એ.એસ.

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ
આઇ.એ.એસ.

હોદ્દો : કમિશ્નર -વ- અગ્ર સચિવશ્રી (ગ્રામ વિકાસ)
ફોન નંબર​ : ૦૭૯-૨૩૨ ૩૫૭૯૬
ફેક્ષ​ નંબર​ : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૯૭૨૯
મોબાઇલ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ :secrd@gujarat.gov.in

કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરી

સરનામુ : ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્‍લોક નં. ૧૬/૩, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત

ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૯૭૨૯

ઇ-મેલ : commi-rd@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ : www.ruraldev.gujarat.gov.in/

શ્રી જે. બી. દ્વિવેદી

શ્રી જે. બી. દ્વિવેદી

હોદ્દો : સંયુક્ત સચિવ (ગૃહનિર્માણ)
શાખા : લ, ક શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૫૦૫
ફેક્ષ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ :housing-prh@gujarat.gov.in

શ્રી એસ.એસ.પારેખ

શ્રી એમ, જી, બંધિયા
(વધારાનો હવાલો)

હોદ્દો :ઉપસચિવ (પંચાયત)
શાખા : ખ, ડ શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૨૦૬૯
ફેક્ષ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ : ds-est-prh@gujarat.gov.in

શ્રી વી.બી.પઢારિયા

શ્રી વી.બી.પઢારિયા

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (સેવા)
શાખા : જ, ગ, ઝ, ચ શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૧૧
ફેક્ષ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ : ds-ser-pan@gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એન.મોદી

શ્રી એમ.એન.મોદી

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (તપાસ)
શાખા : મ, ન શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૧૪
ફેક્ષ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ : ds-inq-prh@gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એન.મોદી

શ્રી એમ.એન.મોદી
(વધારા નો હવાલો)

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શાખા : આઇ.ટી., રોકડ, મહેકમ, રજીસ્ટ્રી શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૧૪
ફેક્ષ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ : dysec2-panchayat@gujarat.gov.in

શ્રી એમ. એલ. ભગોરા

શ્રી એમ.એલ.ભગોરા

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (બજેટ)
શાખા : બજેટ,સંકલન,પી શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૯
ફેક્ષ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ :ds-bud-prh@gujarat.gov.in

શ્રી બી.વી.ડામોર

શ્રી બી. વી. ડામોર

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (ગૃ.નિ-મહેકમ​)
શાખા : લ​, ક​, હ​, રોકડ​, રજીસ્ટ્રી, આઇટી
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૨૧
ઇ-મેલ : us3-panchayat@gujarat.gov.in, us-est-prh-gujarat.gov.in

Dummy

(ખાલી જગ્યા)

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (બજેટ​)
શાખા : બજેટ​, પી
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૨૦
ઇ-મેલ : us-bud-prh@gujarat.gov.in

કુ. કે. વી. પટેલ

કુ. કે. વી. પટેલ

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (સંકલન)
શાખા : સંકલન
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૭
ઇ-મેલ :us-coordi-prh@gujarat.gov.in

કુ. કે. વી. પટેલ

કુ. કે. વી. પટેલ (વધારાનો હવાલો)

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (સેવા)
શાખા : ચ​, જ​, ઝ​, ગ​
ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૮
ઇ-મેલ : us-1-panchayat@gujarat.gov.in

શ્રી એમ. ડી. પરમાર

શ્રી એમ. ડી. પરમાર

હોદ્દો : ઉપસચિવ (ગ્રામવિકાસ)
શાખા : ખ૧, ખ૨
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૫૦
ઇ-મેલ : us-rural@gujarat.gov.in

શ્રી એમ. જી. બંધિયા

શ્રી એમ. જી. બંધિયા

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (પંચાયત​)
શાખા : ખ​, ડ​
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૨૦૬૯
ઇ-મેલ : us-prh@gujarat.gov.in

શ્રી બી.બી.રાઠોડ

શ્રી બી. બી. રાઠોડ

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (તપાસ)
શાખા : ન​, મ​
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૯
ઇ-મેલ : us2-panchayat@gujarat.gov.in

શ્રી મહેન્‍દ્ર ચાવડા

શ્રી મહેન્‍દ્ર ચાવડા

હોદ્દો : પીએ ટુ અગ્ર સચિવ(પંચાયત)
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૦૩
ઇ-મેલ : pa2secprh@gujarat.gov.in

શ્રી આર. એસ. ખરાડી

શ્રી આર. એસ. ખરાડી

હોદ્દો :પીએ ટુ નાયબ સચિવ (સેવાઓ)
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૧
ઇ-મેલ :

શ્રી આદમ ઘાંચી

શ્રી આદમ ઘાંચી

હોદ્દો :પીએ ટુ નાયબ સચિવ (તપાસ)
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૪
ઇ-મેલ :pa2ds-prh@gujarat.gov.in

ક્રમ અધિકારીશ્રીઓનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી જે. પી.પટેલ સેકશન અધિકારી (હ) ૨૩૨-૫૧૧૨૮ so-h-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એચ. પી. બારોટ
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (બ) ૨૩૨-૫૧૧૨૩ so-b-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એન. એસ​. પટ્ટણી સેકશન અધિકારી (ચ) ૨૩૨-૫૧૧૨૪ so-ch-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી બી. એલ​. શાહ​ સેકશન અધિકારી (ડ) ૨૩૨-૫૧૧૨૬ so-d-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એચ. યુ. ગોહીલ સેકશન અધિકારી (ક) ૨૩૨-૫૧૧૩૦ so-k-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એ. એલ. દેવડા
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (ખ) ૨૩૨-૫૧૧૩૭ / ૫૨૦૯૧ so-kh-panchayat@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યા સેકશન અધિકારી (આઈ. ટી. સેલ) ૨૩૨-૫૧૧૦૦ so-it-prh@gujarat.gov.in
જી. વી. દરબાર સેક્શન અધિકારી (લ) ૨૩૨-૫૧૧૩૬ so-l-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી વી. વી. વર્ગીસ
(વધારાનો હ​વાલો)
સેકશન અધિકારી (ગ) ૨૩૨-૫૧૧૨૭ so-g-panchayat@gujarat.gov.in
૧૦ શ્રી ટી. બી. પટેલ​
(વધારાનો હવાલો)
સેકશન અધિકારી (પ) ૨૩૨-૫૧૧૩૫ so-p-panchayat@gujarat.gov.in
૧૧ શ્રી જે. પી. પટેલ
(વધારાનો હવાલો)
સેકશન અધિકારી (મ) ૨૩૨-૫૧૧૩૩ so-m-panchayat@gujarat.gov.in
૧૨ શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ સેકશન અધિકારી (ન) ૨૩૨-૫૧૧૩૪ so-n-panchayat@gujarat.gov.in
૧૩ શ્રી એન. એચ. પટેલ સેક્શન ઓફિસર (જ) ૨૩૨-૫૧૧૨૯ so-j-panchayat@gujarat.gov.in
૧૪ શ્રી જે. એમ. ભાલોડીયા સેક્શન ઓફિસર (ઝ) ૨૩૨-૫૧૧૩૮ so-z-panchayat@gujarat.gov.in
૧૫ શ્રી વી. બી. પટેલ​
(વધારાનો હવાલો)
સેકશન અધિકારી (ત) ૨૩૨-૫૧૧૩૧ so-t-panchayat@gujarat.gov.in
૧૬ શ્રી આર​. સી. પ્રજાપતિ
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (ખ​-૧) ૨૩૨-૫૧૧૫૭ so-kh1-prh@gujarat.gov.in
૧૭ શ્રી એન. એચ. પટેલ સેકશન અધિકારી (ખ-ર) ૨૩૨-૫૪૫૫૧ so-kh2-prh@gujarat.gov.in
૧૮ શ્રી વી. વી. પટણી રજીસ્‍ટ્રી ઇન્‍ચાર્જ ૨૩૨-૫૧૧૪૧ -
૧૯ શ્રી રાજુ પટેલ કેશ ઇન્‍ચાર્જ ૨૩૨-૫૧૧૪૦ cashincharge-prh@gujarat.gov.in
૨૦ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગર - હેલ્પલાઇન નંબર
૨૩૨-૫૮૫૬૩
-
ક્રમ અધિકારીશ્રીઓનું નામ હોદ્દો ટેલીફોન નંબર ઇ-મેઇલ
કચેરી નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. જે. ઠક્કર​, આઇ.એ.એસ. વિકાસ કમિશ્નરશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૬૮-૬૯ - commi-prh@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.એ. શાહ , આઇ.એ.એસ. અધિક વિકાસ કમિશ્નરશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૬૪-૬૫ - add-commi-dev@gujarat.gov.in
શ્રી આર. કે.પટેલ , આઇ.એ.એસ​. અધિક વિકાસ કમિશ્નરશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૫૮ - -
શીતલ ગોસ્‍વામી નાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૫૮ - -
ખાલી જગ્યા નાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૭૫ - -
શ્રી એન. જે. ગોહીલ મુખ્‍ય હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૫૯ - cao-dev@gujarat.gov.in
શ્રી ચીંતન પંડ્યા હિસાબી અધિકારીશ્રી, વર્ગ-૧ ૨૩૨-૫૪૦૬૬ ૮૫૧૧૧૬૬૯૯૧ -
શ્રી આઇ. એસ. પ્રજાપતિ મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (કાર્યક્રમ) ૨૩૨-૫૪૦૬૭ - asst-commi-dev@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્‍યા મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (મહેકમ) ૨૩૨-૫૪૦૬૦ - gm-egvgs-rd@gujarat.gov.in
૧૦ શ્રીમતી સેજલબેન મોઢ મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (સામાન્ય /સંકલન) ) ૨૩૨-૫૪૦૭૪ - asst-commi-dev@gujarat.gov.in
૧૧ ખાલી જગ્યા​ મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (પંચાયત અને કાયદો) ૨૩૨-૫૪૦૭૨ - asstdevcommi2-rd@gujarat.gov.in
૧૨ શ્રી એસ. એ. પટેલ નાયબ નિયામકશ્રી (આયોજન) ૨૩૨-૫૪૦૭૩ - dydire-prh@gujarat.gov.in
૧૩ કુ. જે. એન. પટેલ ચીટનીસશ્રી (મહેકમ) ૨૩૨-૫૪૦૭૦ - -
૧૪ શ્રી એસ. એ. ડોડીયા ચીટનીસશ્રી (સંકલન) ૨૩૨-૫૪૦૬૨ - -
૧૫ શ્રી બિરેન પટેલ ચીટનીસશ્રી (પંચાયત) ૨૩૨-૫૪૦૬૧ - -
૧૬ ખાલી જગ્‍યા ચીટનીસશ્રી (સામાન્‍ય) ૨૩૨-૫૪૦૭૧ - -
૧૭ શ્રી જય ગોસ્‍વામી ચીટનીસશ્રી (કાર્યક્રમ) - - -
૧૮ ખાલી જગ્યા હિસાબી અધિકારીશ્રી (સામાન્‍ય) ૨૩૨-૫૪૦૬૩ - ao-dev@gujarat.gov.in
૧૯ શ્રી ર​વિરાજસિંહ વાઘેલા હિસાબી અધિકારીશ્રી (સર્વોદય) ૨૩૨-૫૪૦૫૭ - -
૨૦ શ્રી પી. એસ. ચાકો વિકાસ કમિશ્નરશ્રી ના રહસ્‍ય સચિવશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૬૮ ૨૩૨૧૦૮૪૧ -
૨૧ શ્રી ભરતભાઇ મોદી અધિક વિકાસ કમિશ્નરશ્રીના રહસ્‍ય સચિવશ્રી ૨૩૨-૫૪૦૬૫ ૯૪૨૬૩૩૨૪૮૧ bnm14956@yahoo.com
૨૨ ખાલી જગ્યા નાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીના પી. એ. ૨૩૨-૫૪૦૫૯ - -
૨૩ શ્રી આર. બી. પટેલ નાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીના પી. એ. ૨૩૨-૫૪૦૬૮ ૨૩૨૪૩૬૮૦ -
૨૪ E-gram IT-cell E-gram IT-cell ૨૩૨-૫૪૦55 - -
ક્રમ અધિકારીશ્રીઓનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી એસ. જે. હૈદર​ (આઈ.એ.એસ.) કમિશ્નર -વ- સચિવશ્રી (ગ્રામ વિકાસ) ૨૩૨-૩૫૭૯૬ secrd@gujarat.gov.in
શ્રી એસ એમ પટેલ (આઇ.એ.એસ.) અધિક કમિશ્નરશ્રી (મનરેગા) ૨૩૨-પ૩૪૭૭ addcomm3-crd@gujarat.gov.in
શ્રી ડી. પી. જોશી (આઈએએસ) સ્પેશિયલ કમિશ્નરશ્રી (એસ.બી. એમ. ) ર૩ર-૪પ૩૩૭ pd-ric@gujarat.gov.in
શ્રી જે. જી. હિંગરાજીયા (આઈ.એ.એસ.) મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રી (જી.એલ.પી.સી.) ૨૩૨-૪૮૫૧૨ md.glpc@gmail.com
શ્રી એમ. જે. ઢક્કર અધિક કમિશ્નરશ્રી (સંકલન /વહીવટ) ૨૩૨-પ૩૪પર addcomm1-crd@gujarat.gov.in
કું. ભાર્ગવી દવે અધિક કમિશ્નરશ્રી(પીએમએવાય) - -

જગ્યા ખાલી

મુખ્ય કારોબારી અધિકારી (જીએસડબલ્યુએમએ) ૨૩૨-પ૩૪૭૧ -
શ્રી આર. જે. પટેલ સંયુકત નિયામકશ્રી (હિસાબ) ૨૩૨-પ૩૪૯૧ jtdir-rd@gujarat.gov.in
મનોજ કે. પાટડીયા નાયબ કમિશ્નરશ્રી ૨૩૨-પ૩૪પ૮ gadhvi-d@yahoo.com
૧૦ શ્રી સંજય મોદી સંયુકત મેનેજીંગ ડિરેકટર (જી.એલ.પી.સી.) ૨૩૨-૪૮૫૨૪ jtmd.glpc@gmail.com
૧૧ શ્રી એસ એમ પારેખ સંયુકત નિયામકશ્રી (મોની) ૨૩૨-પ૩૪૬૪ jtdir-monitor-rural@gujarat.gov.in
૧૩ ખાલી જગ્યા હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧) ૨૩૨-૫૬૭૫૦ ao.crd@gmail.com
૧૪ શ્રીમતી ઉર્વશી હિંડોંચા હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧) (મનરેગા) ૨૩૨-૫૩૪૯૨ -
૧૫ શ્રી જે.પી.ત્રિવેદી હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧)(વોટરશેડ) ૨૩૨-પર૪૯ર adpathan57@gmail.com
૧૬ કું. મેઘના કે. પટેલ (પીએમએવાય)ઇ.ચા મહેકમ, એસબીએમ ૨૩૨-પ૩૪૬૬ meghnap@gujarat.gov.in
૧૭ શ્રી જી. ડી. રાઠોડ મદદનીશ કમિશ્નરશ્રી (એસ.બી. એમ.) ૨૩૨-૫૩૪૭૦ acrd-glpc@gmail.com
૧૮ શ્રી એચ. કે. મકવાણા ચીટનીશ (પીએમએવાય) ૨૩૨-પ૩૪૬૯ -
૧૯ શ્રીમતી ઉષા ભટૃ ચીટનીશ (વોટરશેડ) ૨૩૨-૫૩૪૬૯ sima@gswama.in
૨૦ શ્રીમતી રંજન બેન વ્યાસ ચીટનીશ (વહીવટ)ઇન્ચા ૨૩૨-પ૩૪૭૯ -
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગર - હેલ્પલાઇન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨-૫૮૫૬૩